Med som brukerrepresentant i prosjektet "Kompetanse-heving helsepedagogikk".

Prosjektgruppe helsepedagogikk Ahus 2013
Prosjektgruppe helsepedagogikk Ahus 2013

Frisklivssentralene i Lørenskog og Ræringen kommuner er under oppbygging og utvikling, og det gjennomføres flere lærings- og mestringstiltak i regi av kommunene. I samarbeid med Ahus (Akershus Universitetssykehus) er det nå startet et prosjekt, «Kompetanseheving helsepedagogikk».

PASIENTER/BRUKERE OG PÅRØRENDE I SENTRUM

Målet med prosjektet er at pasienter/brukere og pårørende i enda sterkere grad skal motta veiledning og undervisning som bidrar til utvidet innsikt om egen situasjon og hjelp til å mestre hverdagen på en best mulig måte. Ønsket er at prosjektet senere skal kunne overføres til andre kommuner som sogner til Ahus.

Prosjektgruppens arbeid skal lede til utarbeidelse av et kompetansehevingsprogram i helsepedagogikk. Målet er å øke helsepersonells kunnskaper og ferdigheter gjennom dette programmet og dermed sikre pasienter/brukere og pårørende bedre helse og mestringsevne.

EN DESENTRALISERT MODELL FOR LMS PÅ AHUS

Lov om Spesialhelsetjenesten (1999) fastslår at sykehusene har fire hovedoppgaver. En av disse er opplæring av pasienter og pårørende. Helseforetakene har valgt å løse denne oppgaven på ulike måter. De fleste har lagt ansvaret for pasient- og pårørendeopplæring til egne lærings- og mestringssentre (LMS). Ved Ahus er det valgt en desentralisert modell. Det er satt av en stilling sentralt i sykehuset til koordinering og oppfølging av arbeidet. Ansvaret for kursgjennomføring er lagt til den enkelte avdeling, og utforming av kursene har vært gjort i samarbeid med sentral LMS-koordinator (Marit Hofset).

BRUKERPERSPEKTIVET INN I PROSJEKTET

Jeg ble forespurt om å delta i prosjektet for å ta vare på brukerperspektivet, og gjør dette med glede. Gjennom mine foredrag om mestring overfor pasienter, pårørende og helsepersonell, samt som brukerrepresentant på Fram Helserehab (Rykkinn) har jeg møtt mange personer med ulike utfordringer i hverdagen og i sitt rehabiliteringsarbeid. Jeg vil også sørge for å ha kontakt med en bredde av relevante brukergrupper gjennom prosjektet.

JEVNLIG BLOGGING

Jeg vil benytte bloggen min til å presentere interessante ting som dukker opp underveis i dette prosjektet. Vil du følge med, kan du melde din interesse (se under), slik at du får beskjed når jeg har lagt inn noe nytt.

mestringjan schwencke