Også pårørende har rettigheter

Norges lover viser tydelig at også pårørende har rettigheter.
Norges lover viser tydelig at også pårørende har rettigheter.

Min erfaring fra sykehusopphold og senere rehabilitering er at de pårørende i stor grad blir glemt. Heldigvis er det mange positive initiativ til å involvere disse viktige ressurspersonene i sterkere grad. Men:

  • Min kone fikk «gjerne være med» ved utskrivning fra sykehus.
  • Jeg tok selv initiativ til at hun fikk en samtale med min fastlege.
  • Familien var med på Sunnaas sykehus en dag siste uken av oppholdet.

Selv hadde jeg ikke noen kunnskap om pårørendes rettigheter før jeg slo det opp på nettet. Kanskje dette er interessant også for deg.

Lov om pasient- og brukerrettigheter(Pasient- og brukerrettighetsloven).

Kapitlene 3 og 4 tar spesielt for seg:

  • Pårørende skal sikres nødvendig informasjon.
  • Pårørende skal sammen med pasienten ha innflytelse over utformingen av hjelpetilbudet til den de er pårørende for.
  • Pårørende skal betraktes som en ressurs.
  • Pårørendes egne behov skal vies oppmerksomhet. Det rettes særlig oppmerksomhet mot barn som pårørende.